Riečna krajina Dunaja bola, je a zrejme naveky bude záujmom ochrancov prírody, ktorí sa zasadzujú o čo najšetrnejšie zasahovanie človeka do bohatého, no krehkého ekosystému v jej okolí. Nejde pritom iba o konkrétne zložky fauny, flóry a neživej zložky podunajskej prírody, ale tiež o jedinečné a zložité vzťahy medzi nimi.

Duna_Karvanal

Zemepisná poloha predurčuje oblasť Podunajska k úžasnému prírodnému bohatstvu, ktoré sa viaže zväčša k toku rieky Dunaj, ale aj jeho prítokom ako sú Váh vlievajúci sa pri Komárne, Hron, končiaci v Dunaji poniže Štúrova a napokon Ipeľ, rozdeľujúci tok našej najmohutnejšej rieky na slovenskú a maďarskú časť. Členitú riečnu sieť regiónu dotvárajú ďalšie menšie toky, ale aj početné mŕtve ramená, ktoré tu svojou činnosťou toky vytvorili. Klimaticky je Podunajsko najteplejšia a najsuchšia oblasť Slovenskej republiky s priemernou ročnou teplotou okolo 10°C a iba 600 milimetrami zrážok. Práve preto sú vody Dunaja tak dôležité pre okolitú krajinu a poľnohospodárstvo.

Radvanynal

Čoraz populárnejšou dovolenkovou aktivitou stresom a konzumom sužovaných ľudí západného sveta je nature watching. Vyjsť do prírody, vziať si ďalekohľad a potichu sledovať, čo sa okolo vás deje. Ako králik prebehne okolo vás, ako vták pristane na blízkom strome a začne spievať, ako prirodzene to v prírode funguje. Na prvý pohľad sa tento spôsob oddychu môže zdať ako nudný, avšak vďaka práve nemu sa človek absolútne zjednotí s prírodou.

natue

Región disponuje veľkým bohatstvom a rozmanitými prírodnými biotopmi, predovšetkým však pozostatkami lužných lesov so špecifickou faunou a flórou riečnych, jazerných, či močiarnych spoločenstiev. Z ostatných to sú lúčne spoločenstvá slanísk, či viatych pieskov. Iba v regióne Komárna nájdeme 35 chránených oblastí a sústavu chránených vtáčích území (NATURA 2000) nachádzajúcich sa pozdĺž hlavných vodných tokov, či v okolí mŕtvych ramien riek.
Bohatstvo, ktoré sa ukrýva v tomto regióne je však zatiaľ skôr neznáme a stále čaká na objavenie. I keď sa prvé lastovičky v podobe aktívnych cykloturistov a ekonadšencov už objavili, to pravé čaro naturewatchingu zatiaľ návštevníkom zostáva skryté. Potenciál v tejto oblasti však nezaregistrovali ani miestni podnikatelia, ktorí nevidia silnú väzbu medzi touto formou turizmu a hospodárskym rozvojom celého regiónu. Aj preto sa sústredenie na túto formu turizmu môže javiť ako dobrá alternatíva s možnosťou odlíšiť sa od ostatných. Ak by sa to podarilo, podunajskému regiónu by to len prospelo.

szolohegy_pano

Po celej dĺžke Podunajska sa ťahá chránené územie Dunajské luhy s obrovským množstvom chránených druhov živočíchov i rastlín. V katastri obce Mužla, ale aj v ďalších, leží chránené územie Dolné Pohronie. Pozorným ekoturistom neunikne prítomnosť včelárika zlatého a brehule hnedej, ale aj ďalších juh a teplo milujúcich živočíchov. Na sútoku riek Ipeľ a Dunaj, neďaleko mesta Štúrovo sa nachádza rozsiahle územie pohoria Burda.